Karyotype

Xét nghiệm Karyotype tại NovaMed

Xét Nghiệm Karyotype

Xét nghiệm Karyotype hay Nhiễm sắc thể đồ được thực hiện nhằm xác định và đánh giá kích thước, hình dạng và số lượng nhiễm

Đọc thêm