Xét nghiệm y học cơ bản

XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH

Xét nghiệm miễn dịch là các xét nghiệm dựa vào kết quả phản ứng giữa kháng nguyên và kháng thể cơ thể đã được tổng

Đọc thêm

XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

Xét nghiệm huyết học còn được gọi là xét nghiệm công thức máu toàn phần, phân tích các thông tin về các thành phần máu

Đọc thêm